?

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-3076 مورخ 96/09/26 شورای اسلامی شهر در نظر دارد امور خدمات شهری را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانک...
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-672 مورخ 95/05/17 شورای اسلامی شهر و صورتجلسه 86/25/8663 مورخ 95/11/21 شورای ترافیک شهرستان در نظر دارد استفاده از فضای تبلیغاتی شامل چهار تابلو به ا...
تعرفه مصوب عوارض ساختمانی و سایر عوارض قابل وصول سال ۹۷ شهرداری هادی شهر
شهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-3084 مورخ 96/09/19 شورای اسلامی شهر در نظر دارد پروژه احداث غسالخانه شهر را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
دیوار حفاظتی سنگ پل _ هادی شهر
رنگ آمیزی ترافیکی عابر پیاده در بلوار آیت ... روحانی(ره)
پیاده رو سازی کوچه سنگ پل شرقی ۴
...ادامه