نظر شما در خصوص عملکرد زیباسازی و فضای سبز چگونه است؟

نظر شما در خصوص عملکرد واحد اداری و روند گردش کار مراجعین به شهرداری چگونه است؟

نظر شما در خصوص عملکرد واحد روابط عمومی چگونه است؟