ا🔸روز هادی شهر گرامی باد🔸 سلام و درود به روح امام راحل ، شهداء ، روح حضرت آیت اله روحانی مشعل فروزان خطه شمال و توفیق روز افزون برای مقام معظم رهبری و گرامی داشت ایام ماه صفر. اول آبان...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-41 مورخ 98/01/21 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی را از طریق تجدید مزایده کت...
ابه استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و در اجرای مصوبه شماره 41-41 مورخ 98/01/21 شورای اسلامی شهر، شهرداری هادی شهر در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده کتبی به ...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز 41-1193 مورخ 97/12/09 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی را با توجه به شرایط زیر از طریق تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز 41-1193 مورخ 97/12/09 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تکمیل پل دوم و مسیر دسترسی را با توجه به شرایط زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید.
اشهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-1064 97/11/08 شورای اسلامی در نظر دارد بهره برداری از زمین شالیزاری شهرداری را بصورت اجاره برای دو مرحله کشت در سال 98 با مشخصات و شرایط ذیل از طریق...
اشهرداری هادی شهر به استناد مجوز شماره 41-1002 مورخ 97/10/24 شورای اسلامی شهر در نظر دارد امور خدمات شهری را بصورت حجمی با توجه به شرایط زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانک...
...ادامه